WWW.GIGAGADGETS.BE - De nieuwste gadgets en kado             Hoe ik met 1 slimme beslissing een passief inkomen verwief Bookmark and Share   
  GIGAGADGETS.BE » Gadgets » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen  |  Contact   
Categorieën
» Alle Gadgets
» Auto Gadgets
» Autocameras Dashcams
» Baby Gadgets
» Beanies
» Educatief Speelgoed
» Film Gadgets
» Foto behangpapier->
» GSM Gadgets
» Hoofdtelefoons->
» Houten Speelgoed
» Interieur Gadgets
» Kantoor Gadgets
» Keuken Gadgets
» Kinder Gadgets
» Kledij Gadgets
» Licht Gadgets
» Liefdes Gadgets
» Microwave Teddies
» Moshi Moshi
» Nuttige Gadgets
» Party Gadgets
» Piraten Gadgets
» Pluche Gadgets
» Puzzel Gadgets
» RC Speelgoed->
» Speelgoed Gadgets
» Tablet Gadgets
» Trunki Family
» Walltastic Behang
» Zipit Gadgets
Fabrikanten
    Feestdagen
Valentijn 
Moederdag 
Vaderdag 
Secretaressedag 
Kerstkado 
Nieuwe producten Meer
Apple iPad Sticker APPELSAP
Apple iPad Sticker APPELSAP
14.99EUR
9.99EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
FAQ
Linkpartners
Leveranciers
Verzenden , retourneren & herroepingsrecht
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
  Famous Webshops
Gadgets Kadowinkel 
GSM en Tablet Accessoires 
Autocameras 
Autostickers 
Top RC Winkel Modelbouw 
Decoriginal - Originele Decoratie 
Hoofdtelefoons 
Educatief Speelgoed 
Speelgoed op afstandsbediening 
Top Kado Winkel 
Foto Matten 
Funbikes loopfietsen 
Miniatuurfiguren 
Baby en Kinder Zonnebrillen 
Foto Tapijt 
Laatste stuks - op is op shop 
Top Kado's 
Sleutelvinder 
Dashcam Winkel 
Plasmacar 
Gadgets Nieuws 
Exclusive gifts Relatiegeschenken 
RC Winkel 
Keyfinder 
Walltastic 
Sleutelzoeker 
Actioncamera 
Actioncams 
Dashboard Camera's 
Kadoparty 
Monkey Light 
DashCamCenter 
Famous Webshops 
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

Gigagadgets.be is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gigagadgets.be in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gigagadgets.be en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens Gigagadgets.be ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens Gigagadgets.be al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Gigagadgets.be.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Gigagadgets.be aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Gigagadgets.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Gigagadgets.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Gigagadgets.be of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Gigagadgets.be en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Gigagadgets.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Gigagadgets.be niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Gigagadgets.be een Order schriftelijk aanvaardt of door Gigagadgets.be uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Gigagadgets.be van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Gigagadgets.be kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Gigagadgets.be behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Gigagadgets.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door Gigagadgets.be opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Gigagadgets.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Gigagadgets.be, op de door die toeleveranciers aan Gigagadgets.be verstrekte gegevens.
2. Indien Gigagadgets.be voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Gigagadgets.be.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Gigagadgets.be derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Gigagadgets.be voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Gigagadgets.be heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Gigagadgets.be de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Gigagadgets.be zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Gigagadgets.be is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
5. Wanneer je niet thuis bent wordt het pakket de dag erna opnieuw aangeboden. Bent je daarna ook niet thuis dan heb je 14 dagen de tijd om het pakket af te halen in het plaatselijk postkantoor. Wordt het pakket niet binnen de 14 dagen afgehaald dan komt het pakket terug naar ons. Het opnieuw versturen van het pakket gebeurt dan op kosten van de klant.

Artikel 8. Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname.

Als consument heeft u bij ons vanaf 1 januari 2010 recht op tenminste twee jaar garantie op uw productaankopen bij ons, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden en het product niet uit onze koopjeshoek komt.
Deze garantietermijn geldt onverminderd de wettelijke regelingen betreffende garantie en conformiteit.
Mocht een product binnen de garantietermijn defect gaan, kunt u altijd rekenen op herstel of vervanging.
Voor zakelijke aankopen geldt echter de fabrieksgarantie.

Om aanspraak te maken op de garantie volgt u volgende stappen:

- U stuurt ons een emailtje met daarin vermeld het ordernummer van de bestelling en een klachtsomschrijving van het defecte toestel.
- Op basis van uw klachtomschrijving zullen wij een RMA ofwel retour aanmaken en u verzoeken het product naar ons te retourneren.
- Het product dient compleet, en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
- De klant zal bij het retourneren van het toestel zelf zorg dragen voor een deugdelijke en neutrale verpakking. De kosten en het risico van de retourzending van het toestel komen voor rekening van de klant. Wij raden ten zeerste aan het pakket aangetekend en verzekerd retour te verzenden.
- De klant voegt een omschrijvingsbericht toe met daarin vermeld het ordernummer van de bestelling en een klachtsomschrijving van het defecte toestel.

Kosten voor reparatie

Indien er sprake is van een garantieafhandeling dan zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie.
Als het defect echter niet binnen de garantiebepalingen valt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik , dat het product buiten de door de wet bepaalde garantietermijn valt, of dat het product wel degelijk werkt maar dat de klant het foutief bediend, zal het nazicht aangerekend worden aan 25 euro vermeerderd met het aantal werkuren die nodig waren voor het kostenbestek !
U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met de reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dus u afziet van verdere afhandeling.
In het laatste geval kunt u uw product terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en/of transportkosten.

Kosten bij retourneren

Wij hanteren garantie op basis van carry-in. Dit betekent dat wij geen producten kunnen ophalen en geen reparatie aan huis verzorgen.
De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar onze vestiging zijn voor rekening van de klant.
Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden verzonden en zorgvuldig en stevig verpakt. Indien het product schade oploopt tijdens het terugzenden, vervalt het recht op garantie !
Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd.

Terugbetaling

Eventuele terugbetaling van niet repareerbare / vervangbare artikelen zal gebeuren op opgegeven rekeningnummer van de klant binnen een periode van 14 dagen

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Gigagadgets.be gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gigagadgets.be Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Gigagadgets.be gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Gigagadgets.be op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Gigagadgets.be op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Gigagadgets.be op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Gigagadgets.be gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Gigagadgets.be en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Gigagadgets.be in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Gigagadgets.be, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Gigagadgets.be geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Gigagadgets.be het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Gigagadgets.be op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door Gigagadgets.be aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval er bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan Gigagadgets.be in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Gigagadgets.be op te schorten.
  • Indien op enig moment bij Gigagadgets.be gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Gigagadgets.be het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Gigagadgets.be, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Gigagadgets.be.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Gigagadgets.be op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de 10%.
  • Indien Afnemer jegens Gigagadgets.be in verzuim is, is hij verplicht Gigagadgets.be de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien Gigagadgets.be, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • Gigagadgets.be is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • Gigagadgets.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Gigagadgets.be te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Gigagadgets.be aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Gigagadgets.be in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Gigagadgets.be in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Gigagadgets.be (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Gigagadgets.be vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Gigagadgets.be alle schade vergoeden die Gigagadgets.be lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien Gigagadgets.be door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Gigagadgets.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • Gigagadgets.be zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan Gigagadgets.be alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Gigagadgets.be benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Gigagadgets.be te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Gigagadgets.be staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Gigagadgets.be het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Gigagadgets.be in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is Gigagadgets.be toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Gigagadgets.be worden overgedragen zal Gigagadgets.be Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Gigagadgets.be is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gigagadgets.be.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Volgende
  Snel zoeken
   
  Talen
  Deutsch Nederlands Français English
  Paypal
  Klik hier voor meer informatie over paypal
  Winkelwagen Meer
  Uw winkelwagen
  is leeg
    Facebook

  Vind onze facebook pagina leuk en win één van onze gadgets !
  Meest verkocht
  01.Handtaskapstok Zilver
  02.Officiele Borat Mankini
  03.Toastabags Original Black 2 Stuks
  04.Wondervaas - De vormbare Wonder Vaas (Transparant)
  05.Visitekaarthouder aluminium
  06.Spaarpot kluis Locker Rood
  07.Piraten Vlag 90 x 150 cm - Design 1
  08.Piraten Vlag 90 x 150 cm - Design 2
  09.Wondervaas - De vormbare Wonder Vaas (Blauw)
  10.WIFI detector sleutelhanger
  11.Magic Flames verjaardagskaarsjes
  12.Kamasutra Euro-munten : Euromunt 1
  13.Bike Chain Bottle Opener
  14.Visitekaarthouder Dubbel 2 vakken
  15.Handtaskapstok Zwart
  16.Piraten Vlag 90 x 150 cm - Design 3
  17.Wondervaas - De vormbare Wonder Vaas (Groen)
  18.GSM Hangertje Mobile Charm Lucky Buddha
  19.Flo-Up Air Tube
  20.Zipit Clutch Blauw + Groen
  21.Tattoo Sleeves / mouwen - Design 3
  22.Zonnestelsel Mobiel supergroot 75x75cm
  23.Schredder Schaar / Kruidenschaar
  24.Tattoo Sleeves / mouwen - Design 4
  25.Magic Cube Sudoku
  26.Tattoo Sleeves / mouwen - Design 8
  27.B-Somebody Foto Houder Sexy vrouw
  28.Cupid! een hartverwarmend kussentje
  29.Piraten Pleisters
  30.Wondervaas - De vormbare Wonder Vaas (Roze)
  Beoordelingen Meer
  Officiele Borat Mankini
  Funny artikel,schitte-
  rend voor vrijgezellenfee-
  st :-) ..

  5 van 5 sterren!
  Talen
  Deutsch Nederlands Français English
  Giga Gadgets ★★★★★ Op zoek naar het gadget ? Of een leuk geschenk ? Wij verkopen de leukste nieuwste gadgets ,geschenken en speelgoed dat je niet in een gewone winkel vind. Ook business to business relatiegeschenken behoren tot ons assortiment.
  Gadget - Gadgets - Cadeau - B2B - Business to Business - Relatiegeschenken - Geschenken - speelgoed - Party Gadgets - Moederdag - Vaderdag - Valentijn - Kerstkado - Secretaressedag - Kado - Winkel - Antwerpen - België - Nederland - Foto Matten - iMat - Foto Tapijt - Kinder Zonnebrillen - Thimo Thierry Moortgat - Mankini - Hoofdtelefoons koptelefoons headphones headsets - Skullcandy Hoofdtelefoons winkel Belgie - Tablet en GSM accessoires - iPhone 4S accessoires - iPhone 5 accessoires - iPad Mini accessoires - Jumbo iPawn iPad 2 - iConnect - iPad Apple Stickers - Top Kado Winkel - Top Kado - Action Camera - Action Cams - Autocameras - Blackvue - Dashboardcameras - Dashcams Center - Top RC modelbouw winkel - Laatste stuks - op is op shop - RC Winkel - RC Autos - Batterijen - RC Boten - RC Helicopters - Nikko RC Winkel - RC Robots - Silverlit Winkel - Wowwee Rovio - RC Golfbal - RC Speelgoed - RC Vliegtuigen - Wowwee Winkel - Smurfen figuren - Nieuwe nummerplaat stickers Belgie - Autostickers - Baby aan boord stickers - Bumperstickers - Handleiding stickers kleven - Handleiding stickers nat kleven - Hoe kleef ik een auto sticker - Hond aan boord stickers - QR-CODE stickers bestellen - Auto Reclame stickers - Voetbal stickers - Website reclame Stickers - Cherry Belly Kersepit Knuffels - Doe-het-zelf Vogelhuisje - Educatief Speelgoed - Radiografisch Speelgoed op afstandsbediening - Rovio mobiele webcam camera - Trunki Koffer - Walltastic Winkel - Borat Mankini - Flo up - Cherry Belly - Gsm Gadgets - Houten speelgoed - It's a Clock - iCalc - iCalculator - Feest Gadgets - Kamasutra Sex Euro-munten - Sleutelzoeker - Magic Flames - Massage - Plasmacar - Party Gadgets - Retro Telefoonhoorn iPhone handset - Simkaart Backup Sim - Sleutelvinder - Tattoo Sleeves - The Mommy Hook - Toastabags - Toast Tattoos - Trunki - Treds - Vrijdag Middag Hamer - Walltastic - Wondervaas - Zip-it - 500 euro invest - Betaal mijn trouwfeest
  Copyright © 2018 GIGAGADGETS.BE
  Powered by osCommerce Nederland

  Hoe ik met 1 slimme beslissing een passief inkomen verwief